TRM (Thailand Reference Material)

     TRM (Thailand Reference Material) คือชื่อทางการค้าของวัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มอบหมาย โดยกระบวนการผลิต TRM ได้เป็นไปตามข้อกำหนด  ISO 17034 TRM สามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Traceable) ไปยัง SI Units ซึ่งในทางเคมีคือ หน่วย Mole (mol) โดยผ่านการให้ค่าจากห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งได้ผ่านการเปรียบเทียบความสามารถในการวัด และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ข้อมูล-สถิติ

จำนวนวัสดุอ้างอิง:
110 รายการ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด:
2 พ.ย 61
จำนวนคนเข้าเว็บ:
334,061 คน
เปิดรับ Order
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
Email:

ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า

map-klong5

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พระราม 6

map-klong5

Back to Top

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ