TRM (Thailand Reference Material)

     TRM (Thailand Reference Material) คือชื่อทางการค้าของวัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มอบหมาย โดยกระบวนการผลิต TRM ได้เป็นไปตามข้อกำหนด  ISO 17034 TRM สามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Traceable) ไปยัง SI Units ซึ่งในทางเคมีคือ หน่วย Mole (mol) โดยผ่านการให้ค่าจากห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งได้ผ่านการเปรียบเทียบความสามารถในการวัด และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ข้อมูล-สถิติ

จำนวนวัสดุอ้างอิง:
110 รายการ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด:
2 พ.ย 61
จำนวนคนเข้าเว็บ:
334,057 คน
เปิดรับ Order
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีการจัดส่ง

จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ EMS (จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น)
        • คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนักของวัสดุอ้างอิง รวมบรรจุภัณฑ์
               • น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 kg. ค่าบริการจัดส่ง 200 บาท
               • มากกว่า 1 kg แต่ไม่เกิน 3 kg ค่าบริการจัดส่ง 300 บาท
               • มากว่า 3 kg ขึ้นไป 500 บาท
       • ยกเว้นรายการ Total Malachite Green Freeze Dried Prawn [TRM-F-5001] ค่าบริการจัดส่ง 500 บาท
มารับเองที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [ คลองห้าปทุมธานี ]
        • กรณี Sucrose Standard Soluiton ต้องมารับภายใน 7 วันทำการ
มารับเองที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [ พระราม6 ]
        • ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ

Package

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

ทางสถาบันไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี

Back to Top

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ