ลงทะเบียน

บัญชีของสมาชิก
สมาชิกไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน และสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อหรือประวัติการสั่งซื้อได้
* กรุณาใช้ Email Address
 
คัดลอกที่อยู่ในการจัดส่ง ไปยัง ที่อยู่ใบกำกับภาษี
*กรณีเป็นหน่วยงาน/บริษัก กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือหากเป็นสาขา ให้ระบุเป็นรหัส เช่น สาขา1 ใส่รหัส 00001 เป็นต้น และระบุรหัสเสียภาษี 13 หลัก
**กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  เอกสารแนบเลขที่รหัสผู้เสียภาษี (อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ jpg, png และ pdf เท่านั้น)

Back to Top

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ